VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD

www.Beťárik.sk

obchodnej spoločnosti Euronom Slovakia s.r.o..
so sídlom:Tisovská cesta 29, Brezno,97701 IČo48279749, DIČ:SK2120120068 zápis: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28508/S
(ďalej ako ,,obchodné podmienky“)


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade, ak predávajúcim je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom: Euronom Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.beťárik.sk.
Kupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

I. Identifikácia zmluvných strán

Vymedzenie pojmov

1. Na účely obchodných podmienok rozumieme pod pojmom zmluvné strany:

A.Predávajúci: www.Beťárik.sk
Obchodné meno: Euronom Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Tisovská cesta 29, 977 01 Brezno
IČO: 48 279 749
IČ DPH:SK 2120120068
Zápis: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 17802/S
Tel.:0944152820
E-mail: info@betarik.sk
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 2942009227 /1100
Prevádzková doba: Príjem objednávok cez eshop non stop
Informačné oddelenie:Pracovné dni od 09:00 do 15:00
Zodpovedný vedúci: Jozef Kosztínyi,
Orgán Dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01 Banská Bystrica 1
e-mail: bb@soi.sk

(ďalej len ,,predávajúci“)

B.Kupujúci, spotrebiteľ
Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Beťárik s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.beťárik.sk (ďalej len ,,kupujúci, alebo spotrebiteľ“)

2. Na účely obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:
a, tovar– produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorý je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri,
b, objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,
c, zásielka– tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,
d, potvrdenie objednávky predávajúcim– uzatvorenie kúpnej zmluvy,
e, kúpna cena– cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
f, dodacia lehota– lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétnom druhu tovaru,
g, výrobca – osoba oprávnená poskytovať tovar na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
h, tovar na špeciálnu objednávku– tovar na objednávku, ktorý je vyrobený podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a nie je typizovaný v internetovej ponuke predávajúceho ani v katalógovej alebo inej ponuke výrobcu. Za tovar na špeciálnu objednávku sa považuje tiež tovar, ktorý sa nenachádza skladom u výrobcu.

II. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje, že :

 • dodá kupujúcemu požadovanú kvalitu, rozmer, druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
 • vystaví a dodá kupujúcemu spolu so zásielkou faktúru (daňový doklad),

2. Kupujúci sa zaväzuje že:

 • prevziať objednaný tovar,
 • pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi tovar riadne skontroluje. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu jeho prepravy nesie prepravca. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaľte a skontrolujte, či je tovar poškodený. Ak áno ihneď na mieste spíšte s vodičom prepravcu zápis o reklamácii a zásielku pošlite späť. O tejto situácii je potrebné bezodkladne informovať na info@betarik.sk, alebo na tel. č.: 0919314178. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po zistení závady . e-mailom, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky a opis poškodeného tovaru.
 • skontrolovať tiež počet balení a tento počet zapíše do prepravného listu, ktorý podpíše pri preberaní zásielky. Je to nevyhnutné pre prípad, že by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky.
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100% v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

III. Vystavenie a zrušenie objednávky

1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.betarik.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese info@betarik.sk, alebo telefonicky na tel. č. 0919314178
2. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.


Objednávka musí obsahovať:

 • presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,
 • cenu za mernú jednotku tovaru a celkovú cenu,
 • cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.
 • Ďalej musí objednávka obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

- ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia
- ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

Potvrdenie objednávky

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a následne telefonicky a to maximálne do 48hodín v pracovných dňoch od odoslania objednávky (neplatí pri telefonických objednávkach). Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Zrušenie objednávky

a, kupujúcim,
b, predávajúcim

Kupujúci
má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu info@betarik.sk, alebo písomne priamo na adresu sídla predávajúceho.

 • Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku
 • Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

Predávajúci
má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 14 kalendárnych dní.
Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

IV. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
4. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
5. Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná vrátane platnej 20% DPH.
6. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií.
7. Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, keď to bude predávajúci požadovať je kupujúci povinný pred potvrdením objednávky predávajúcim uhradiť zálohu vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky, jedným zo spôsobov podľa bodu 8. Tento bod sa nevzťahuje na platenie kúpnej ceny podľa bodu 8 písm. B. Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať– napr. zaslaním kópie prevodného príkazu). Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hod. odo dňa, keď kupujúci preukáže doklad o uhradení považovanej zálohy a až vtedy sa stáva objednávka záväzná.V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho po jej potvrdení si poskytnutú zálohu v plnej výške ponecháva predávajúci na úhradu nákladov.
8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Prevod na účet/Vklad na účet:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.(1100)
Číslo účtu: 2942009227/1100
Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky, prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na účet predávajúceho.

 • Dobierka kuriérom

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Zaručujeme dodanie tovaru priamo na adresu zákazníka.

 • Na splátky

Na základe splátkového kalendára písomne odsúhlaseného splátkovou spoločnosťou. V prípade platenia za tovar ,,na splátky“ si predávajúci vyhradzuje právo potvrdiť objednávku až po písomnom potvrdení splátkového kalendára splátkovou spoločnosťou

V. Dodacie lehoty, podmienky a termíny

1. Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci vopred telefonicky kontaktovaný. V deň preberania zásielky bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho min. 1 hodinu pred príchodom.
3. Doba pre dodanie tovaru je zverejnená pri každej položke v internetovom obchode www.betarik.sk

 • pri tovare ,,skladom“- je dodávka pri najbližšom rozvoze do jednotlivých lokalít v rámci územia SR, max. do 48 hodín
 • pri tovare ,,na objednávku“, ,,v akcii“, ,,novinka“ - je štandardná dodacia lehota pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internetovej stránke. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať,
 • pri tovare „na špeciálnu objednávku“ je predbežná dodacia lehota oznámená kupujúcemu pri telefonickom potvrdení objednávky. V prípade predĺženia predbežnej dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.

4. V cene nie je zahrnutá vynáška do domácnosti, ak to nie je dohodnuté.
7. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežne aplikovaných obaloch.
8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.

VI. Poštovné a balné

1. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak, ako je to uvedené v objednávke. Doručenie tovaru je do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.
2. Pri nákupe nad 100,- EUR je doprava v rámci územia SR zdarma.
3. Spoločnosť Beťárik, s.r.o. fakturuje výhradne v mene EURO.
CENNÍK prepravnej služby v rámci územia SR v EURO s DPH:
Cena zásielky Prepravné v EURO vrátane DPH

Do 100 EUR 4 EUR

Nad 100 EUR ZDARMA

VII. Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Informácia pre kupujúceho:
Kontaktujte nás (písomne, doporučene), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu:
Pokiaľ ste tovar prevzali, zašlite ho späť na adresu :
Euronom Slovakia, s.r.o.
Tisovská cesta 29, 977 01 Brezno
Tovar bude prevzatý späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

 • tovar bude v zo všetkými náležitosťami.
 • nesmie byť použitý
 • musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym dokladom o kúpe, a vyplneným tlačivom odstúpenia od zmluvy, ktoré nájdete v emaily potvrdzujúcom Vašu objednávku.

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistene, keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom prijatí nepoškodeného tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu požiadavkám sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak, aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred jeho dodaním kupujúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť, alebo bude uschovaný na adrese: Tisovská cesta 29, Brezno, 977 01.

VIII. Záručná lehota

1. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2. V prípade, ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri prevzatí tovaru riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Rozhodujúcim dňom je deň vystavenia faktúry predávajúcim.
3. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

IX. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. č.: 0919314178 v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8:00 do 16:00 e-mailom na info@betarik.sk, alebo poštou na adrese: Euronom Slovakia, s.r.o., Tisovská cesta 22, 977 01 Brezno. Podrobnosti o zodpovednosti za vady, spôsobe a podmienkach reklamácie stanovuje Reklamačný poriadok.

X. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu pri objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2 Kupujúci (ďalej ako „kupujúci) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.betarik.sk realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.betarik.sk ,pri registrácii na internetovom obchode www.betarik.sk alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky a pri registrácii na internetovom obchode www.betarik.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel: Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.betarik.sk realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

11. Právo kupujúceho podľa bodu 10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 25.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9.,10. 1, 3 až 6, a bodu 12. až.14. článku X týchto podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu .10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 11. článku X týchto podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 2. článku X týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Kunzulta Plus s.r.o. Firma používa Vaše údaje pri spracovaní účtovníctva Euronom Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľa eshopu www.betarik.sk)

 

Konzulta Plus s,r,o,(Firma používa Vaše údaje pri spracovaní účtovníctva Euronom Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľa eshopu www.betarik.sk)

Vránského 211/20, 977 01 Brezno

IČO 44720629; DIČ 2022823539; IČ DPH SK2022823539

Heuréka.sk (Firma spracúva Vaše osobné údaje pre posielanie dotazníkov spokojnosti v službe overené zákazníkmi )

Heureka Shopping s.r.o.

Karolinská 650/1

18600 Praha 8 - Karlín

Česká republika

C 218977 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách na účely doručenia tovaru podľa bodu 25.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto tretích strán:

Slovenská pošta, a.s.( Firma používa Vaše osobné údaje pri preprave)
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

GLS: ( Firma používa Vaše osobné údaje pri preprave)

General Logistics Systems Slovakia a.s.

Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
inform@gls-slovakia.sk

 

 • Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ , alebo písomnou požiadavkou na info(zavináč)betarik.sk
 • Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami o ochrane osobných údajov, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov..
4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.
5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.


Follow us on Facebook