Pravidlá predaja v babybazáriku a publikovania vo fóre.

Pravidlá stránky

Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky

www.beťárik.sk

(ďalej ako ,,Pravidlá a Podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Pravidlá a Podmienky sú nevyhnutné v rámci používania internetovej stránky www.beťárik.sk (ďalej ako ,,Stránka“ v príslušnom gramatickom tvare“) jednotlivými fyzickými osobami.

Na využívanie Stránky je nevyhnutná registrácia, pri ktorej fyzická osoba (ďalej ako ,,Osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) Osoba udeľuje svoje osobné údaje, ako aj dobrovoľný Súhlas so spracuvávaním svojich osobných údajov pre účely potrieb Prevádzkovateľa Stránky. Udelením Súhlasu je Osoba týmito Pravidlami a Podmienkami viazaná.

Obsah Pravidiel a podmienok:

Čl. I.   Úvodné ustanovenia, Pojmy, Definície

Čl. II.    Registrácia

Čl.III.    Poskytovanie osobných údajov Osoby pre účely spracovania prevádzkovateľovi Stránky a ich používanie (Cookie pravidlá?)

Čl. IV.   Podmienky pridávania príspevkov a blogov Osôb na Stránke a ich monitorovanie,

           Pravidlá pre Príspevky/ Blogy Osôb; Pravidlá pre sekciu ,,Bazárik“; Podmienky e-shopu www.beťárik.sk ;

Čl. V.   Práva a povinnosti prevádzkovateľa Stránky

Čl. VI.   Práva a povinnosti Osôb

Čl.VII. Záverečné ustanovenia

 

 

Čl. I. Úvodné ustanovenia,Pojmy, Definície

 1. Pravidlá a podmienky internetovej stránky www.beťárik.sk sú právne záväzné pre všetky registrované Osoby. Registráciou (viď čl. II.) dochádza k uzatvoreniu dohody medzi Osobou a prevádzkovateľom stránky www.beťárik.sk.  
 2. Pred začatím používania Stránky bude Osoba vyzvaná:

a)        k registrácii - pri ktorej poskytne svoje osobné údaje a udelí svoj dobrovolný súhlas s Pravidlami a podmienkami Stránky, ako aj súhlas so spracovávaním osobných údajov (viď písm. b) a c)),

b)        k udeleniu súhlasu s Pravidlami a podmienkami Stránkywww.beťárik.sk - po udelení súhlasu je osoba nimi viazaná a je povinná ich dodržiavať.

c)        k udeleniu súhlasu k spracovávaniu jej osobných údajov.

Súhlas podľa písm. b) a c) udeľuje Osoba bezvýhradne, dobrovoľne a bez nátlaku. Udelením súhlasu sa ďalej Osoba zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú, najmä v oblasti ochrany osobnosti, ďalej zachovávania dobrých mravov, ochrany práv duševného vlastníctva a autorských práv. V prípade, ak Osoba poruší Pravidlá a podmienky používania Stránky, prípadne platné právne predpisy SR, je prevádzkovateľ Stránky oprávnený bez upovedomenia Osoby rozhodnúť o zrušení jej registrácie (viac v čl. II.).

d)     k udeleniu súhlasu so zákonmí podľa čl. II. bod 7 – ôsma odrážka

 

Pojmy/definície

 1. „Pravidlá a podmienky“ - ustanovenia o pravidlách a podmienkach používania Stránky v znení všetkých súčasných i neskorších zmien a doplnkov.
 2. „Stránkou“ - internetová stránka www.beťárik.sk,
 3. ,,Prevádzkovateľom Stránky“ -Beťárik s.r.o. so sídlom:Tisovská cesta 29 Brezno 97701 IČO:48279749, zápis:25,08,2015
 4. ,,Osobou“ - rozumie užívateľ (fyzická osoba), ktorý vykonal registráciu na Stránke a je oprávnený používať Stránku pre svoje účely v súlade s Pravidlami a podmienkami, ktoré určil Prevádzkovateľ Stránky.
 5. ,,Registráciou“ - vytvorenie užívateľského účtu Osoby, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je okrem iného aj užívateľské meno a heslo.
 6. „Zrušenie Registrácie“ - vymazanie údajov Osoby a následné neumožnenie používania Stránky konkrétnou Osobou.
 7. ,,E-shop“ www.beťárik.sk - internetový obchod, ktorého Prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ Stránky. Ide výlučne o predaj nového tovaru, avšak nie v množstváach, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platnej právnej legislatívy SR.
 8. ,,Blog/ Príspevok“ – určitý názor/vyjadrenie Osoby v akejkoľvek forme, či už ide o formu grafickú – obrázky/fotografie/videá alebo o formu textovú – vyhlásenia, postoje, komentáre, alebo rôzne iné druhy príspevkov neuvedených v tejto vete, ktorý pridala/pripojila Osoba na Stránke.
 9. ,,Strany“ – Osoba na jednej strane a Prevádzkovateľ Stránky na strane druhej.
 10. ,,Bazárik“ – časť Stránky, v ktorej je Osoba oprávnená po vykonaní Regitrácie ponúkať na predaj určitý tovar podľa jednotlivých sekcií vytvorených Prevádzkovateľom Stránky. Ide výlučne o predaj používaného tovaru, avšak nie v množstváach, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platnej právnej legislatívy SR.
 11. ,,Inzerát“ – príspevok, ktorého súčasťou je ponúkanie tovaru na predaj, ktorý pridávajú Osoby buď v sekcii ,,Bazárik“, resp. sekcii ,,E-shop“.

 

 

Čl. II. Registrácia

 

 1. Registrácia je povinný krok k používaniu Stránky.
 2. Pri registrácii zadá Osoba svoje osobné údaje, a vytvorí užívateľský účet, ku ktorému prislúcha užívateľské meno a heslo. Na jedno meno a priezvisko Osoby je možné vytvoriť len jeden užívateľský účet.
 3. Pri registrácii je Osoba povinná poskytmnúť Prevádzkovateľovi všetky pravdivé údaje o sebe. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ Stránky domnieva, že sa Osoba vydáva za niekoho iného, je oprávnená zrušiť užívateľský účet aj bez upovedomenia Osoby.
 4. Užívateľské meno nesmie byť vulgárne, hanlivé, prípadne osočujúce iné Osoby používajúce Stránku.
 5. Regitráciou vzniká pre Prevádzkovateľa povinnosť uchovať osobné údaje o Osobe len pre svoje potreby a účely v súvislosti so Stránkou a Osobe, ktorá sa registrovala používať tento účet len na účely, pre ktoré je Stránka vytvorená... ( e-shop, blogy, bazárik,..)
 6. Registrovať sa môže len osoba staršia ako 18 rokov.

 

 1. Registrácia, Právne následky registrácie
 • Registráciou osoby dochádza k uzatvoreniu dohody medzi Osobou a prevádzkovateľom stránky www.beťárik.sk;  

 

 • Vzťahy týmito Podmienkami a pravidlami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR;
 • V prípade sporov vyplývajúcich z dohody sa pokúsia Strany ich vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom , rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd podľa platnej právnej legislatívy SR.
 • Strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ustanovenia tejto dohody obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu.
 • Strany vyhlasujú, že plnenie z tejto dohody je možné a neodporuje dobrým mravom.
 • Strany vyhlasujú, že táto dohoda obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, ktorá sa týka predmetu jednania medzi nimi. Táto dohoda je nadradená všetkým predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma zmluvnými stranami.
 • Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom udelenia súhlasov uvedených v čl. I. Bod 2 Pravidiel a podmienok a vykonaním registrácie na Stránke.
 • Strany zhodne prehlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na dôkaz toho, že text so všetkými jej ustanoveniami zodpovedá ich vôli potvrdzujú túto dohodu vykonaním registrácie Osoby.
 • Pri registrácii udeľuje Osoba okrem iného súhlas aj s nasledovnými zákonmi:

-          zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-          zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( hlavne pre účely týkajúce sa § 11 a nasl. Ochrana osobnosti)

-          zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon)v znení neskorších predpisov (najmä pokiaľ ide o licencie k dielam, ktoré pridáva Osoba vo svojich blogoch),

-          a v neposlednom rade aj vyhlásenie, že vzhľadom na povahu internetu Prevádzkovateľ Stránky nenesie zodpovednosť za ochranu údajov, ktoré boli dobrovoľne poskytnuté Osobou prostredníctvom Stránky/ e-mailu, ani za to, ako používajú osobné údaje Osoby iné registrované Osoby. Ide výlučne o zodpovednosť konkrétnej Osoby, ak poskytne svoje osobné údaje verejne a nie bezpečne inými Osobám. Prevádzkovateľ Stránky nenesie tiež zodpovednosť za obsah e-mailov, ktoré si posielajú jednotlivé Osoby medzi sebou.

 

 

 1. Zrušenie registrácie
 • V prípade, ak Prevádzkovateľ Stránky zistí, že Blogy/Inzeráty/ Príspevky, ktoré pridáva Osoba, sú hanlivé, uražajúce, prípadne porušujú platné právo Slovenskej Repupliky, je v krajnom prípade oprávnený s okamžitou platnosťou a bez upovedomenia Osoby vykonať zrušenie registrácie a následné neumožnenie opatovnej Registrácie Osoby ako aj pridávania Blogov/Inzerátov/Príspevkov.
 • Na druhej strane može k zrušeniu Registrácie dôjsť aj na základe listu/ e-mailu (info@betarik.sk.), ktorý bol doručený Prevádzkovateľovi Stránky, v ktorom Osoba uvedie, že v plnom rozsahu mení svoje rozhodnutie a odvoláva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov ako aj s ostatnými súhlasmi a žiada Prevádzkovateľa Stránky o zrušenie svojej registrácie. V uvedenom liste/e-maile sa nevyžaduje, aby Osoba uviedla dôvod zmeny svojho rozhodnutia.
 • Prevádzkovateľ Stránky si vyhdradzuje právo podľa svojho uváženia rozhodnúť o tom, či po zrušení Registrácie Osoby ponechá jej Blogy/ Príspevky po neobmedzený čas, prípadne ich s okamžitou platnosťou všetky vymaže. Inzeráty Osobysa vymažú.

 

Čl.III. Poskytovanie osobných údajov Osoby pre účely spracovania prevádzkovateľovi Stránky a ich používanie

 1. Na vykonanie samotnej Registrácie je Osoba povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi Stránky nasledovné osobné údaje:
 • titul, meno a aktuálne priezvisko ,
 • adresa trvalého pobytu/ prechodného pobytu,
 • dátum narodenia,
 • pohlavie,
 • platnú e-mailovú adresu, (vo forme napr. jankohrasko@gmail.com),
 • užívateské meno – ktorým sa bude prihlasovať na Stránke,
 • užívateľské heslo - ktorým sa bude prihlasovať na Stránke
 • svoje telefónne číslo,

 

 1. Na vykonanie samotnej Registrácie môže Osoba poskytnúť Prevádzkovateľovi Stránky nasledovné osobné údaje:
 • svoju fotografiu/fotografiu Osoby s niekým iným – pri jej zneužití prevádzkovateľStránky nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Osobe.

 

 1. Po dobu trvania regitrácie Osoby na Stránke budú spracúvané a archivované:
 • osobné údaje Osoby,
 • kópie všetkých Príspevkov, Blogov,
 • všetky aktivity Osoby na Stránke.

 

 1. Po zrušení uživateľského účtu Osoby budú vyššie uvedené údaje (bod 3.) uchovávané v systéme Prevádzkovateľa Stránky (neprístupné verejnosti!!!!!) po dobu nevyhnutnú k ich uchovaniu (napr. na neurčitý čas z dovôdu ich archivovania ako dôkazné prostiredky).
 2. Prevádzkovateľ Stránky sa zaväzuje, že osobné údaje Osoby neposkytne žiadnej tretej osobe.
 3. Osoba je oprávnená na Stránke poskytnúť ostatným Osobám aj svoje iné osobné údaje, resp. fotografie, videá,....). V takom prípade sú tieto Príspevky verejne dostupné a Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zneužitie.
 4. Osoba je povinná po každej zmene svojich osobných údajov, ktoré už poskytla na Stránke, a ktoré sa stali neaktuálnymi, ich bezodkladne zmeniť a aktualizovať.
 5. Prevádzkovateľ Stránky sa zaväzuje bezpečne uchovávať osobné a iné údaje, ktoré jej Osoba poskytne pri Registrácii. Prevádzkovateľ Stránky má k dispozícii všetky internetové zabezpečenia, vrátane ochrany dát pred neoprávneným prístupom k osobným údajom Osôb. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ Stránky dozvie o neoprávnenom prístupe k osobným údajom Osôb, vyzve Osobu/Osoby, či naďalej trvajú na existencii užívateľských účtov. V prípade, ak dôjde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom Osoby, Prevádzkovateľ Stránky neberie na seba žiadnu zodpovednosť, pretože ide o verejnú sieť – internet a je možné, že hackeri sa pokúsia napadnúť Stránku. Prevádzkovateľ Stránky sa však zaväzuje vyvinúť svoje maximálne úsilie k tomu, aby k tomu nedošlo.
 6. Používanie osobných údajov Osoby Prevádzkovateľom Stránky

Prevádzkovateľ Stránky sa zaväzuje používať osobné údaje Osoby pre:

 

-          svoje účely (založenie účtu, evidencia, archivovanie, atď.,...)

-          zasielanie reklamy prostredníctvom e-mailu (informačné novinky a e-maily,..)

-          kontrolu Príspevkov a ostatných činností Osoby v rámci používania Stránky,

-          informovanie o zmenách na Stránke, o zmenách v Pravidlách a podmienkach používania Stránky, ako aj všetkých iných zmenách a novinkách, ktoré sa týkajú Stránky.

 

Čl. IV. Podmienky pridávania príspevkov a blogov Osôb na Stránke a ich monitorovanie;Pravidlá pre Príspevky/Blogy Osôb; Pravidlá pre sekciu ,,Bazárik“; Podmienky e-shopu www.beťárik.sk

       1.      Prevádzkovateľ stránky si vyhradzje právo podľa vlastných potrieb kontrolovať všetky Blogy a Príspevky Osôb na Stránke, ako aj kontrolu Inzerátov v Bazáriku, alebo E-shope.

 1. Na základe vlastného uváženia, prípadne oznámení od iných Osôb inzerujúcich na Stránke môže Prevádzkovateľ Stránky kontaktovať Osobu, ktorá pridala Inzerát o jej pravdivosti, prípadne o iných veciach týkajúcich sa Inzerátu za účelom zistenia skutočnosti.
 2. Prevádzkovateľ stránky si tiež vyhradzuje právo vymazať Príspevok /Blog/ Inzerát, pokiaľ je urážlivý, hanlivý alebo obsahuje vulgarizmy, resp. pokiaľsa domnieva, že Osoba jeho pridaním porušila Pravidlá a podmienky.
 3. Prevádzkovateľstránky je oprávnený uchovávať kópie Príspevkov, prípadne Inzerátov alebo Blogov jednotlivých Osôb.

 

 1. Pravidlá pre Príspevky/Blogy Osôb

Osoba – prispievateľ je povinná pridávať Príspevky/ Blogy, ktoré nebudú mať charakter, ktorým by iné Osoby poškodzovali, ponižovali, alebo inak spôsobovali ujmu na ochrane osobnosti v zmysle platnej právnej legislatívy SR.

Prevádzkovateľ Stránky upozorňuje Osoby, aby ich jednotlivé Príspevky/Blogy neobsahovali slová/vety/ časti:

 • z  ktorých je zrejmé, že majú ponižujúci, zosmiešňujúci alebo inák urážlivý charakter,
 • v ktorých sa nachádzajú hanlivé alebo odsudzujúce slová,
 • v ktorých sa nachádzajú vulgarizmy alebo nadávky na iné Osoby,
 • v ktorých sú použité súkromné údaje alebo informácie o iných Osobách (napríklad mená, alebo fotografie,...), a to bez ich súhlasu alebo za účelom ich poškodenia,
 • z ktorých je zrejmé, že Osoba ponúka na predaj služby alebo tovar v neobvyklom množstve (to znamená, že ide o činnosť, na vkoynávanie ktorej sa vyžadujú osobitné povolenia v zmysle platnej právnej legislatívy SR.).

 

Prevádzkovateľ Stránky tiež upozorňuje, aby pri pridávaní jednotlivých Príspevkov/Blogov brali Osoby na vedomie skutočnosť, že:

 • pridaním Príspevku, ktorý má intímny charakter (napr. fotografie nahých detí, videá nahých detí, svoje fotografie s partnerom v intímnych chvíľach, ......) berú plnú zodpovedosť za ich prípadné zneužitie,
 • je zakázané opätovne zvererejňovať Príspevky/Blogy, ktoré Prevádzkovateľ Stránky považoval za nevhodné z určitého dôvodu a rozhodol o ich odstránení. V prípade nerešpektovania tohto bodu rozhodne Prevádzkovateľ Stránky o zablokovaní a zrušení užívateľského účtu Osoby. O týchto skutočnostiach bude Osoba informovaná prostredníctvom e-mailovej pošty.

 

 1. Pravidlá pre sekciu ,,Bazárik  

 2. Osoba – inzerent je povinná pridávať Inzeráty, ktoré nebudú mať charakter, ktorým by iné Osoby poškodzovali, ponižovali, alebo inak spôsobovali ujmu na ochrane osobnosti a taktiež z ktorých bude zrejmé, že na výkon takejto činnosti by potrebovali ďalšie osobitné povolenia v zmysle platnej právnej legislatívy SR (napr. maloobchod, veľkoobchod,..).

 

Prevádzkovateľ Stránky upozorňuje Osoby, aby ich jednotlivé Inzeráty neobsahovali

 1. fotografie (vytvorené mobilom, fotoaparátom), ktoré nepatria k danej veci (Osoba je povinná pridávať len fotografie, ktoré vytvorila vlastne a patria výhradne k predávanej veci,t.j. nie sú stiahnuté z internetu)

 

Prevádzkovateľ Stránky upozorňuje Osoby, aby jednotlivé Inzeráty:

 1. boli jasné, stručné, výstižné
 2. v obsahu nemali vec, ktorú už Osoba predáva pod iným Inzerátom (t.j. pre jednu vec pridať len jeden Inzerát),
 3. mali uvedenú vždy presnú cenu v mene EUR. Minimálna suma je 1 EUR. Ďalej je Osoba povinná uviesť či je v cene zahrnuté aj poštovné + podľa akého cenníka alebo vrátane poštovného,
 4. pravidelne aktualizovali (minimálne raz za kalendárnych 10 dní)

 

 

 1. Podmienky e-shopu www.beťárik.sk
 2. pravidlá medzi kupujúcim a predávajúcim
 1. Kupujúci rešpektuje podmienky predaja predávajúceho.
 2. Ak došlo k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, obidve strany sa tým zaväzujú tuto dohodu splniť.
 3. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná čo najskôr o tejto situácii informovať druhú stranu.

Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som odcestovaná.”, “Ochorela som, ležím doma. Zanesiem to na poštu hneď ako budem zdravá.”

 1. Riešenie nečakanej situácie spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.
 2. Ak sa predaná vec ukáže ako poškodená alebo inak vadná a pritom o tom nebola v inzeráte zmienka, predavajúca sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúcej (napr. poštovné). Takúto vec už nemôže vložiť znovu do svojho inzerátu v bazári

 

 

Čl. V.   Práva a povinnosti prevádzkovateľa Stránky

 

 1. Zbavenie sa/zrieknutie sa zodpovednosti a odškodnenie

-          Prevádzkovateľ Stránky nenesie zodpovednosť za obsah uvedený na Stránke, ktorý pridajú Osoby, keďže ide o verejnú sieť internetu a tiež miesto, kde Osoby pridávajú svoje Príspevky, Blogy.

-          Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Osobe alebo iným mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním Stránky alebo službami na nej poskytovanými.

-          Príspevky/ Blogy/ Inzeráty sú vyjdrením osobného názoru každej Osoby prispievajúcej na Stránke, preto výlučne zodpovedná je len Osoba, ktorá Príspevok/Blog/ Inzerát pridala.

-          Prevádzkovateľ Stránky neberie žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu alebo zneužitie osobných alebo iných údajov Osôb, ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi SR poskytol tretím stranám, prípadne, ktoré Osoby poskytli tretím Osobám samé!.

-          Stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Prevádzkovateľ Stránky nezodpovedá obsah týchto stránok.

 

 1. Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

-          Prevádzkovateľ Stránky sa zaväzuje rešpektovať právo duševné vlastníctvo a iné práva Osôb a preto žiada aj Osoby, aby ich rešpektovali tiež. V prípade, ak má Osoba pocit, že jej práva boli porušené, odporúčame kontaktovať Prevádzkovateľa Stránky na e-mail:.info@betarik.sk

-          Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov /Blogov/ Inzerátov a z toho vyplýva, že nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov/Blogov/Inzerátov pridaných na Stránku.

-          Prevádzkovateľ Stránky vyzýva Osoby, ktoré pridávajú Príspevky/Blogy/Inzeráty, aby:

 

 • rešpektovali autorské právo, práva duševného vlastníctva ako aj iné práva,
 • neuverejňovali žiadny obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 • neodstraňovali informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach na Stránke,
 • neuverejňovali vo svojich Príspevkoch/ Blogoch/ Inzerátoch žiadny obsah v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR.

 

 1. Prenos/zdieľanie údajov

Vzhľadom na povahu Internetu je možné, že Príspevky Osôb na Stránke budú zaradené do vyhľadávačov a sociálnych sietí, ako sú Google, Facebook, Twitter, s čím Osoba vykonaním Registrácie súhlasí.

 

 1. Sťažnosti

-          Každá Osoba je povinna dohliadať na to, aby Príspevok/Blog/Inzerát nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

-          Bohužial je možné predpokladať, že niektoré Osoby budú konať v rozpore s týmito Pravidlami a podmienkami.

-          V prípade, ak sa Osobe javí, že Príspevok/Blog/Inzerát inej Osoby je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, môže o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa Stránky formou doporučeného listu na adresu sídla Prevádzkovateľa Stránky, prípadne poslať e-mail info@betarik.sk a následne ho potvrdiť doporučeným listom na adresu sídla Prevádzkovateľa Stránky. V nej Osoba - sťažovateľ uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, predmet sporu, ako aj telefónne číslo a e-mail v prípade potreby.

-          Prevádzkovateľ Stránky na základe doručeného listu bude bezodkladne (max. do 2 pracovných dní) kontaktovať autora Príspevku/Blogu/Inzerátu spolu aj so žiadosťou o jeho názor a podanie vysvetlenia za účelom doriešenia danej situácie. Autor Príspevku/Blogu/Inzerátu bude povinný sa v takej istej lehote k tejto skutočnosti vyjadriť taktiež formou doporučeného listu na adresu sídla Prevádzkovateľa Stránky. V prípade, ak tak neurobí, Prevádzkovateľ Stránky rozhodne o okamžitom vymazaní Príspevku/Blogu/Inzerátu a následnom zrušení Registrácie Osoby.

-          O doriešení celej situácie sa Prevádzkovateľ Stránky zaväzuje informovať Osobu – sťažovateľa.

 

 

Čl. VI.   Práva a povinnosti Osôb

 1. Osoby, ktoré prídávajú Príspevky/Blogy/Inzeráty na stránke:
 • sú povinné pri registrácii poskytnúť Prevádzkovateľovi Stránky len svoje osobné údaje (nie inej Osoby),
 • sú povinné používať svoj užívateský účet len pre svoje účely (v prípade domnievania sa, že iná tretia Osoba neoprávnene používa užívateľský účet, je Osoba povinná kontaktovať Prevádzkovateľa Stránky),
 • sa zaväzujú neuverejňovať Príspevky/Blogy/Inzeráty, ktoré obsahujú vulgarizmy, hanlivé alebo úrážlivé slová, prípadne útočné slová voči iným Osobám, taktiež Príspevky/Blogy/Inzeráty, ktoré obsahujú slová, v ktorých sa potláčajú základné práva a slobody, prípadne podnecujú formy násilia a etnického ubližovania, ako je napr. rasizmus, hanobenie určitej rasy,...... ,
 • sa zaväzujú neuverejňovať Príspevky/Blogy/Inzeráty, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce,
 • sa zaväzujú nešíriť reklamu,
 • sa zaväzujú neuverejňovať Príspevky/Blogy, v ktorých budú ponižovať alebo iným spôsobom ohovárať iné Osoby,
 • sa zaväzujú neuverejňovať Príspevky/Blogy/Inzeráty v rozpore s platnými právnymi predpismi SR (najmä spamy,...),
 • sú povinné vykonať len jednu registráciu s jedným užívateľským účtom a heslom a len ten využívať (v prípade straty/zabudnutia prihlasovacieho mena/hesla kontaktovať Prevádzkovateľa Stránky na e-mail:info@betarik.sk),
 • nepoškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa stránky akýmkoľvek spôsobom,
 • sa zaväzujú nezneužívať Stránku na iné účely, ako bola vytvorená (najmä pre vlastný prospech, prípadne poškodzovanie Prevádzkovateľa Stránky),
 • sa zaväzujú nenarúšať servery a internetovú sieť, ktorá súvisí so Stránkou,
 • nepožadovať za uverejnenie Príspevkov/Blogov/ Inzerátov žiadnu odplatu,
 • sa zaväzujú dodržiavať všetky svoje povinnosti uvedené v tomto článku ako aj/alebo v iných častiach týchto Pravidiel a podmienok, prípadne na Stránke.


 

Čl.VII. Záverečné ustanovenia

1.      Tieto Pravidlá a podmienky sú platné dňom ich schválenia a podpísania Prevádzkovateľom Stránky a účinné odo dňa uverejneného na Stránke. Od toho dňa budú vždy uverejnené na Stránke, kde do ich obsahu môže ktokoľvek nahliadnuť.

 1. Prevádzkovateľ Stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa svojich potrieb upraviť tieto Pravidlá a podmienky. Každá zmena v ich obsahu bude zverejnená na Stránke s odkazom na platnosť a účinnosť.
 2. Používaním Stránky po dátume platnosti a účinnosti takýchto zmien uvedených v bode 2 každá Osoba vyslovila súhlas so zmenou jej obsahu..
 3. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je možné kontaktovať Prevádzkovateľa Stránky na e-mailovej adrese:info@betarik.sk

 

V Brezne, dňa 10,08,2016.

 


 

                                                                           Prevádzkovateľ Stránky

                                                                               www.beťárik.sk

 


Follow us on Facebook